Composite structures


КОМБИНИРАНИ СТОМАНО - СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

 

Използвани материали

Комбинирани плочи

Комбинирани греди

Комбинирани колони

Публикации

За автора на страницатаНачало


КОМБИНИРАНИ СТОМАНО - СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ


1.  Видове напречни сечения
Комбинираните стомано - стоманобетонни колони могат да бъдат класифицирани до един от следните основни видове:
а) вбетонирани отворени стоманени сечения. Те се подразделят на:
- напълно вбетонирани сечения - виж фиг. 1.1;
- частично вбетонирани сечения - виж фиг. 1.2;

Full covered

фиг. 1.1 - Напълно вбетонирани отворени напречни сечения

Partly covered

фиг. 1.2 - Частично вбетонирани отворени напречни сечения

    Стоманените профили обикновено са с I или H - сечение, но също така могат да бъдат използвани съставени сечения от L или U - профили.

    б) кухи стоманени профили, които са запълнени с бетон - виж фиг. 1.3.
    Използваните кухи стоманени профили са с кръгло или правоъгълно сечение

 Hollow sections full with concrete 

фиг. 1.3 - Запълнени с бетон затворени сечения

    2. Област на приложение на комбинираните колони
    Комбинираните стомано - стоманобетонни колони имат следните области на приложение:
    а) за поемане на големи натискови усилия при ограничени диаметри на колоните;
    б) при колони, които изискват по-сложно скеле за изпълнението си – в този случай стоманените профили служат за носещи стойки на скелето;
    в) при усилване на съществуваща конструкция

    Прилага се в отделни колони или в колони и комбинирани натиснати елементи в рамкови конструкции – останалите елементи са стоманени или комбинирани.

     3.  Предимства на комбинираните стомано-стоманобетонни колони
    Предимствата на комбинираните колони могат да бъдат обобщени до:
    - повишена носимоспособност на напречните сечения;
    - повишена пожароустойчивост;
    - намален риск от загуба на местна устойчивост, в сравнение с чисто стоманените колони;
    - повишена деформируемост;
    - повишена устойчивост (носимоспособност) на ударни товари

    Запълнените с бетон затворени стоманени сечения имат следните допълнителни предимства:
    - повишена якост на натиск на бетона поради тримерния натиск, при който той работи;
    - намалено съсъхване на бетона;
    - затвореното стоманено сечение служи за кофраж на бетонната смес.

    4. Изчислителни проверки
    Комбинираните колони или натиснати елементи следва да бъдат проверени за:
    a) носимоспособност на елемента
    - якостно
    - за загуба на устойчивост.

    б) носимоспособност на елемента при загуба на местна устойчивост на стоманените части  на колоната;
    в) предаване на товарите от гредите и плочите към колоните;
    г) носимоспособност на хлъзгане между стоманената и бетонната части на колоната.
   
    Изчислителните предпоставки при определяне на носещата способност на колоната са:
    а) в сила е Хипотезата на Бернули за равнинност  на сеченията;
    б) якостта на опън на бетона се пренебрегва;
    в) съвместната работа на бетона и стоманата е осигурена до разрушаването на колоната.