Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Публикации

За автора на страницатаНачало


ПУБЛИКАЦИИ


С цел по-широко разпространение и обсъждане на своите идеи и знания, авторът прилага част от своите статии и доклади, публикувани до този момент: 

1. Инспектиране и техническа диагностика на стоманени вертикални цилиндрични резервоари
2. Определяне на усилията и оразмеряване на междинни ветроупорни пръстени в стоманени цилиндрични вертикални резервоари
3. Стоманени вертикални цилиндрични резервоари за нефт и нефтопродукти с двойни дъна
4. Увеличаване на сигурността на стоманените резервоари, намиращи се в експлоатация
5. Влияние на междинните закоравяващи пръстени върху усилията в горния опорен пръстен
6. Премахване на съществуващите вертикални монтажни шевове в корпуса
на стоманени вертикални резервоари, които са изпълнени с препокриване и ново тяхно изпълнение като челни, с пълно проваряване
7.  Отвори в корпуса без усилващи листове

8. Съвременни тенденции в резервоаростроенето

9. Техническо обследване на стоманени вертикални резервоари
10. Допълнителни конструктивни решения за еднопалубни плаващи покриви при голямогабаритни резервоари
11. Повишаване на сигурността на стоманени вертикални цилиндрични резервоари, намиращи се  в експлоатация. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор".
12. Определяне на типа постоянен покрив.
13. Сферичен покрив на резервоар с обем V = 70 000 m3

14. Усилване на временен отвор в корпуса на цилиндричен резервоар.

15. Изследване на поведението на покривната обшивка, която е заварена едностранно, с припокриване.

16. Оразмеряване на строителни конструкции с SAP 2000.
17. Напрежения в долния опорен възел, снаждащ корпуса и дъното, при стоманени резервоари чаша в чаша

18. Широчина на периферната зона

19. Ремонт на нитован резервоар с обем V=5000 m3

20. Необходимо сечение на междинните закоравяващи пръстени в стоманените резервоари
21. Изследване на конструкцията на газхолдер с обем 5000 m3, аварирал в процес на експлоатация

22. Проверка на корпуса на стоманените цилиндрични резервоари за загуба на устойчивост
23. Повишаване на сеизмичната устойчивост на стоманени резервоари за "ККО" в АЕЦ "Козлодуй"
24. Аналитично и числено оразмеряване на стоманени ребресто - пръстеновидни куполи
25. Оразмеряване на самоносещ ребресто - пръстеновиден купол, покрив на резервоар Т016, La Reunion, France
26. Конструктивни проблеми при анкериране на стоманени вертикални резервоари
27. Аналитично изследване на поведението на стоманени резервоари с обем V=500 m3 и V=2000 m3 при сеизмично въздействие
28. Някои съвременни конструктивни решения на газхолдери
29. Проектиране на самоносещи сферични покриви
30. Особености при проектиране на пешеходни мостове, намиращи се между покривите на стоманени резервоари.
31. Състояние на резервоари в експлоатация, в които ще се монтират алуминиеви плаващи покриви
32. Обща устойчивост на стоманени греди при огъване
33. Усилия в гредоскаровата пътна конструкция на Ж.П. Мост, определени аналитично и числено
34. Използване на Общия метод на стандарт EN 1993-1-1 за проектиране на самоносещи конични покриви
35. Сферичен самоносещ покрив на резервоар с обем V = 70 000 m3. Нови подходи за проектиране
36. Ефективни изкълчвателни дължини на центрично натиснати елементи, определени чрез SAP 2000 и  Robot Structural Analysis
37. Използване на LBA-MNA методика при определяне на носещата способност на черупки, натоварени с натискови усилия
38. Изследване на поведението на едноетажни стоманени рамки при сеизмично въздействие, съгласно Наредба N РД-02-20-2 и БДС EN 1998-1
39. Използване на общия метод за определяне на носещата способност на ребресто - пръстеновидни куполи на кръгла основа при различно укрепяване
40. Вертикални вкоравители и вътрешно налягане - фактори, които влияят на разпространението на меридианните напрежения в стоманени силози на отделни опори

41. Някои особености при проектиране на стоманен силоз с обем V = 110 m3
42. Влияние на междинните пръстени и на височината на „полата” върху ефективната широчина на натисковата зона във възела колона - цилиндрично тяло на стоманен силоз
43. Влияние на анкерните болтове върху напреженията в базовата плоча
44. Фактори, влияещи върху ефективната широчина на натисковата зона във възела колона - цилиндрично тяло на стоманен силоз
45. Място на прилагане на товарите върху цилиндрично тяло - влияе ли то на разпределението на нормалните напрежения в него
46. Необходима височина на вертикалните вкоравители в стоманени силози на отделни опори
47. Сводов ефект при силози на отделни опори. Мит ли е или реалност?
48. Ребресто-пръстеновидни стоманени куполи на кръгла основа. Как да ги проектираме
49. Изследване на стоманени вертикални резервоари чрез ANSYS Workbench и ANSYS Mechanical APDL
50. Повреди по стоманени резервоари, намиращи се от дълго време в експлоатация
51. Анкериране на стоманени вертикални цилиндрични резервоари. Възможности за повишаване на носещата способност
52. Влияние на колоните на несамоносещите конични покриви върху собствените честоти на съхраняваната течност

53. Необходима височина на пръстеновидната греда в стоманени силози на отделни опори. Различен подход за нейното определяне
54. Натоварване от вятър по покриви на кръгла основа
55. Еквивалентни лъкатушни сили в стоманен жп мост, определени чрез експериментално измерване “in situ”

56. Натоварване от вятър по гредови мостове
57. Влияние на геометричните несъвършенства в цилиндрични стоманени черупки, подложени на осов натиск
58. Влияние на покривната конструкция върху усилията в горния опорен пръстен при натоварване от вятър
59. Експериментално определяне на стойностите на лъкатушните сили в стоманен жп мостКъм настоящия момент д-р Любомир Здравков е написал и публикувал следните книги за проектиране на стоманени конструкции:

1. Въведение в проектирането на стоманени вертикални цилиндрични резервоари. УАСГ, 2008 г.
2. Стоманени вертикални цилиндрични резервоари. Ръководство за курсово и дипломно проектиране в съответствие с Еврокод. УАСГ, 2011 г.
3. Стоманени жп мостове с отворена пътна конструкция, Първо издание, формат PDF. София, 2015 г.
4. Едноетажни сгради със стоманена носеща конструкция, Първо издание, формат PDF. София, 2016 г.
5. Комбинирани стомано - стоманобетонни жп мостове, Първо издание, формат PDF. София, 2018 г.
6. Стоманени листови конструкции, Първо издание, формат PDF. София, 2019 г.


начало на страницата