Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА РЕЗЕРВОАРИ


Авторът, д-р инж. Любомир Здравков, е проектант с подчертан интерес към стоманените конструкции. Той е участвал в проектирането на множество граждански и промишлени обекти в България и по света.
В групата на реализираните проекти особено място заемат стоманените цилиндрични резервоари. Ръководеният от инж. Здравков екип е проектирал следните групи СВР:

1. През 2003 г  е завършено проектирането на 10 резервоара с единичен обем 33000 m3 всеки, за Banias Refinery, Сирия. Тези резервоари са с единични дъно и корпус.
- 8 резервоара за леки нефтопродукти са с еднопалубен плаващ покрив. Диаметър на резервоарите D = 50,25 m и височина на корпуса H = 17,88 m. За изграждане на корпусите е използвана стомана А573 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A36;
- 2 резервоара за мазут са с коничен несамоносещ стоманен покрив. Диаметър на резервоарите D = 50,25 m и височина на корпуса H = 17,28 m. Корпусите на резервоарите са изолирани. За изграждане на корпусите е използвана стомана А573 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A36.
Съоръженията са проектирани, изработени и монтирани съгласно изискванията на API Std. 650.

General view of tanks
Група резервоари в Banias Refinery

Structure of cone roof Конструкция на коничните покриви

Spiral stairway Спирална стълба
Floating roof and rolling ladder
Плаващ покрив и подвижна стълба

2. През 2005 г е завършено проектирането на 38 резервоара, намиращи се в Al-Jabalayn и Palogue, Судан. Резервоарите са с единични дъно и корпус.
- 7 резервоара сa с еднопалубен плаващ покрив. Обемът на всеки един от тях е 52000 m3 . Използват за съхранение на суров петрол. Диаметър на резервоарите D = 60,0 m и височина на корпуса H = 18,46 m. За изграждане на корпусите е използвана стомана А516 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A283 Gr.C;
- 31 по-малки резервоари с фиксиран покрив. Те са изградени от стомана А36 и са монтирани върху земно-насипен фундамент.
Съоръженията са проектирани, изработени и монтирани съгласно изискванията на API Std. 650.

General view
Общ вид на площадката в Al-Jabalayn

Workers
Местни монтажници

Erection of first shell course
Монтаж на 1-и пояс
Damage of shel during erection
Смачкан корпус по време на монтажа

3. Авторът е участвал в проектирането на група от 8 резервоара за леки горива с двоен корпус и двойно дъно за Костинброд, България. Съоръженията са с различни единични обеми V, диаметър D и височина H. Те са проектирани по EN 14015:2004 , но корпусите и дъната са изпълнени по рулонен способ. Покривите са конични, щитово монтирани, подпряни на централна стойка.
За по-голяма сигурност всички вертикални шевове в корпусите и предпазните чаши са изпълнени с разместване на вертикалите на листовете на 600 mm.
Всички резервоари притежават непрекъснато действаща вакуум система, която следи за наличие на пробиви в 2-те дъна. Тази система силно намалява риска от замърсяване на околната среда.
Отговорните носещи елементи в резервоарите, като дъно, корпус и носещата конструкция, са изпълнени от стомана ВСт3пс5 (S235 J0).

Mounting of steel bottom
Монтаж на дъното върху фундамента

Double steel bottom with separate net
Двойно стоманено дъно с разделителна мрежа

Steel bridge between two aboveground steel tanks
Стоманен мост между 2-а резервоара
Group of aboveground steel tanks with double shell and double bottom
Група резервоари с двойни корпус и дъно

4. През 2009 г е завършено проектирането на 7 резервоара за дизелово гориво с единичен обем 20000 m3 всеки. Те се намират в ПБ "Поликраище", България. Собственик на съоръженията е "ДРВВЗ". Тези резервоари се характеризират с:
 - диаметър D = 38,10 m и височина на корпуса H = 19,46 m;
- единичен корпус, но с двойно стоманено дъно;
- всички резервоари са с еднопалубен плаващ покрив;
- корпусът е закоравен в горната си част чрез горен опорен пръстен (ГОП), изпълняващ ролята и на обслужваща площадка;
- стълбата по корпуса е спирална, с поцинковани стъпала и скари;
- непрекъснатият достъп до покрива се осъществява посредством подвижна стълба, която е "стъпила" върху опорна ферма;
- завъртането на покрива се ограничава посредством т. нар. водачи.
- в корпуса са поставени люкове, които осигуряват достъп вътре в резервоара.

Стандарт за проектиране на съоръженията - EN 14015:2004.
Всички резервоари притежават непрекъснато действаща активна вакуум система, която следи за наличие на пробиви в 2-те дъна.

Aboveground Steel tank
Стоманен цилиндричен резервоар
по време на монтажа

Welding of central part of bottom
Полуавтоматично заваряване
на централната част на дъното

Antirotation devices
Водачи на плаващия покрив
и обслужваща площадка
Floating roof and rolling ladder
Плаващ покрив, подвижна стълба
и опорна ферма