Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ


 1. Различни видове фундаментна конструкция. Конкретният тип фундаменти под резервоарите се избира в зависимост от почвените условия, типа и размерите на резервоара, условията на експлоатация и не на последно място - от възможностите на инвеститора.

 2. Резервоари с двойно дъно. Прилагат се с цел минимизиране на загубите  на продукт и замърсяванията на околната среда при евентуален пробив в дъното.

 3. Резервоари с двоен стоманен корпус. Прилагат се при:
  - стеснени условия, когато е невъзможно изграждане на земно-насипен или стоманобетонен събирателен басейн ;
  - много скъп терен, когато икономически е по-изгодно да се изгради втори корпус;

  - с цел минимизиране на всякакви разливания и замърсявания на околната среда при пробив в копуса на резервоара.

 4. Резервоари с постоянен (фиксиран) покрив. Прилагат се при съхранение на нелетливи продукти и/или при резервоари с малки и средни обеми. От своя страна стационарните покриви се подразделят на:
  а) самоносещи покриви:
      - коничен покрив - икономически изгодни са при обеми до 2000 m3
    - сферичен покрив - икономически изгодни са при обеми над 2000 m3 Прилагат се при обеми до 70000 m3 ( диаметър до
  D < 65 m )
  б) несамоносещи (подпряни) покриви:
      - коничен покрив - могат да се прилагат на практика при всякакви обеми на резервоарите;
      - висящи покриви - все още са само експериментални.

 5. Резервоари с плаващ покрив. Прилагат се при съхраняване на силно летливи продукти и/или при резервоари с големи обеми, когато използването на стационарен покрив силно увеличава количеството на вложения метал.
  От своя страна плаващите покриви се подразделят на:
  а) според тяхното разположение:
      - външни плаващи покриви - при отворени отгоре резервоари;
    - вътрешни плаващи покриви (понтони) - когато са монтирани вътре в резервоари със стационарен покрив.

  б) според конструкцията на плаващите покриви:
      - еднопалубни плаващи покриви;
      - двупалубни плаващи покриви.